Tạp học

TÁO VƯƠNG CHÂN KINH

TÁO VƯƠNG CHÂN KINH
Từ khi Trời Đất mở mang
Uống thường uống huyết, ăn thường ăn lông.
Trời sinh Trời dưỡng lạ lùng.
Kim Mộc Thủy Hỏa đủ trong ngũ hành.
Toại nhân Vua mới giáng sinh.
Biết cây có lửa dung tình dùng cây.
Hỏa Thần mới có từ đây.
Dậy dân nấu nướng biết ngày ấm no.
Giúp Trời Đất công phu tạo hóa.
Thần Chí Tôn quán cả dân gian.
Người đời bao xiết muôn vàn
Hằng hà sa số chép biên sổ này.
Khắp thiên hạ đều hay kính lễ.
Biết đèn hương mấy kẻ biết lòng.
Lòng như đèn sáng gương trong
Hiếu thờ cha mẹ ấy lòng kính Ta.
Anh em phải ở thuận hòa
Chị em dâu cũng như là chị em.
Vợ chồng như khách chính nghiêm
Cả nhà ai cũng chuyên tâm làm lành.
Tu hòa tính chẳng sinh cả giận
An phận mình chẳng hận Đất Trời.
Những điều ấy là điều biết kính
Kính thần Ngài phúc khánh dài lâu
Chớ đem thịt chó thịt trâu
Xông hơi nấu nướng Ngài hầu giáng tai.
Đàn bà lúc sảy thai bất khiết
Hoặc giơ mình kinh nguyệt dâm ô
Táo tiền phải lánh cho xa.
Chớ vào xông khí kẻo mà giáng tai.
Làm việc ác trái Trời hại lẽ
Hay nhẹ trông Thần thế là không
Ai không kính sợ trong lòng
Lẽ nào tránh được tai hung ở đời.
Mỗi ngày cuối tháng Ba Mươi
Số biên Thiện ác tâu Trời phân minh.

Chức Ngài giữ Đế Đình nhị mục
Quyền Thượng Thư hầu thiệt dâng tâu
Thần chẳng to Quyền hầu chẳng nhỏ
Có Đất Trời bèn có Thần Ta.
Quyền Trời họa phúc trao ra
Ngài xem họa phúc Ngài cho tai tường
Học trò nết chẳng trung lương
Ngài không tấu Đế khó đường công danh.
Người dân chẳng ở ngay lành
Ngài không tâu Đế khó đường làm nên.
Kẻ Y bốc thuốc thuyền cổ bộ
Ngài không phù cũng khó đường đi.
Phàm là nhân loại chủ trì
Bao nhiêu ác sự tai thì bấy nhiêu.
Trời muốn biết người nào hay dở
Hỏi thần Ngài mới tỏ ngay gian.
Âm Ty tội trạng muôn vàn
Hỏi Ngài mới khỏi thác oan mệnh người.
Lửa Bếp sáng gương Trời vằng vặc
Trong nhà mày thiện ác giấu ai
Thần Ngài hiệu lệnh phong lôi
Thần Ngài chuyển tấu trên trời nắng mưa.
Người đời chẳng kính Thần Ta
Ấy là bất hiếu ấy là bất trung.

Khinh cha mẹ ngạo cung tôn trưởng
Lửa thiên lôi phép vọng nhà vua
Khinh thần ta là khinh trời đất
Trời bất dung Ngài bất tương dung
Tội tình chuẩn quái chuẩn công
Giáng tai giáng bệnh bớt trong tuổi này.
Trong nhà dù có điều hay
Là Ngài phù hộ cho mày được nên.
Dù điều gở gian truân tai biến
Cũng là Ngài xui khiến cho nên.
Ai hay dốc một lòng tin
Sớm hôm khiết tịnh cần chuyên hương đèn.
Đọc Kinh Táo lòng liền kính sợ.
Trừ ác xưa đổi dữ làm lành.
Chăm chăm tâm thể lực hành
Cầu chi cũng được đinh ninh như nguyền.
Cầu được con hiền con thảo
Cầu được giầu thọ khảo linh thay.
Đàn bà biết niệm kinh này
Khỏi sinh trăm bệnh phúc dày an ninh
Chủ nhà chăm việc tụng kinh
Ắt là tích phúc lai nghinh chẳng lầm.
Khi có việc trì tâm cải hóa
Niệm kinh này chuyển hóa vi thường.
Khi không việc ngày thường tụng niệm.
Được phúc thêm con lắm cháu nhiều.
Giàu mà muốn giữ được giàu.
Niệm kinh Vua Táo giàu lâu chẳng nghèo.
Nghèo mà muốn khỏi bệnh nghèo.
Niệm Kinh Vua Táo lợi theo lên giàu.
Lời Ngài nói ai đâu dám báng
Báng lời Ngài bớt tháng bớt năm.
Thần thiêng há nói có lầm
Khuyên ai ai nấy chớ tầm thường coi
Nay là Kinh Táo đã rồi.
Còn như tri kỷ mấy lời diễn ra
Dạy cho con trẻ đàn bà
Biết nghe thì phải nhớ mà dè kiêng
Bao nhiêu hành hẹ gừng riềng
Cắt đem phải lánh Táo tiền cho xa.
Bao nhiêu xương thú lông gà
Giẻ quần áo rách cùng da dép giày,
Mai sam vẩy ốc tiêu cay,
Chớ vương nồi ấm tội rày sinh tai.
Chớ vương rác bẩn củi hôi
Chớ tay chẳng sạch chớ ngồi chẳng nghiêm.
Đàn bà thì phải ngồi bên
Chớ nên hé áo chớ nên hở quần
Táo môn chớ khá giày chân
Dao dùi chớ khá để gần bên trên
Khóc than gầm thét chẳng nên.
Chửi mèo mắng chó nói bên khôi hài
Đốt hương đốt giấy chữ rơi
Nhổ đờm nhổ bọt ở bên Táo tiền
Chó mèo gà bới cũng kiêng.
Nồi niêu nhét đất lại càng tội to.
Chớ nên nồi bẩn xúc gio.
Nồi niêu rổ rế không cho đế vào.
Quét nhà phải quét ra bên.
Quét cho thanh khiết mới nên kính thành
Mồng Ba tháng Tám giáng sinh.
Hai Tư tháng Chạp Thiên Đình lên tâu.
Sắm sanh hoa quả hương trầu
Kiện thành lễ bái để cầu an khang.
Ba mươi quét rửa rửa sang
Đĩa hoa chén nước đèn nhang kính thành.
Quỳ tâu muôn đội Anh Linh
Thần Thiêng gia vượng môn đình tốt tươi.
Một nhà già trẻ mọi người
Chăm chăm hướng thiện bớt lời ác thanh
Chăm chăm giữ giới sát sinh
Chăm chăm kính lễ Thần Linh trong nhà.
Chăm chăm giữ được thuận hòa.
Tháng nào Thần cũng tâu qua Thiên tào.
Tự nhiên trăm phúc dồi dào
Họa nào cũng khỏi, tai nào cũng qua.
Rất thiêng Thần ở trên đầu.
Nọ là lại phải cầu đâu mới là.

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát tiêu tai giáng Phúc
Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quảng đại Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Leave a Reply